Terug naar Home

Algemene voor-waarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Deb’s Visie – Paard&Hoeven.

Bij het plannen/reserveren van een consult gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 1. Artikel 1: definities

  1. Opdrachtnemer: Deb’s Visie – Paard&Hoeven, gevestigd aan Beneluxlaan 299, 1966 WJ te Heemskerk onder KVK-nummer 74776517.
  2. Klant: Degene die een product of dienst afneemt bij de opdrachtnemer en daarbij een overeenkomst is aangegaan.
  3. Partijen: Opdrachtnemer en klant/opdrachtgever die samen een overeenkomst zijn aangegaan.
  4. Overeenkomst: Elke afspraak/bestelling tussen opdrachtnemer en klant volgens, in overeenstemming met het bepaalde in de overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 2. Artikel 2: toepasselijkheid

  1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
  2. Voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
  3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor opdrachtnemer voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
  4. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden staan geregeld worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
  5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig worden, dan blijft de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling verwijderd worden.
  6. Onduidelijkheden over uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van de Algemene Voorwaarden.
  7. opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Ingrijpende en/of grote inhoudelijke wijzigingen worden met de klant besproken.
 3. Artikel 3: de overeenkomst

  1. Een overeenkomst, tussen de klant en opdrachtnemer, komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling/opdracht door opdrachtnemer.
  2. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgaaf van reden een bestelling/opdracht te weigeren.
  3. De opdrachten van opdrachtnemer zijn maatwerk en worden volgens de overeenkomst vervaardigd.
  4. De opdrachtgever draagt zorg voor alle gegevens, materialen, informatie waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan opdrachtnemer verstrekt worden.
  5. Indien de in lid 4 bedoelde gegevens/informatie niet tijdig aan opdrachtnemer verstrekt worden, dan heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Artikel 4: uitvoering overeenkomst

  1. Alle overeenkomsten en/of bestellingen worden door opdrachtnemer uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen.
  2. Indien voor de afronding van de opdracht een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van dit termijn dient de klant opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. De klant dient daartoe opdrachtnemer een redelijk termijn te geven om alsnog uitvoering te geven aan de opdracht, indien in overleg.
  3. Opdrachtnemer zal de overeenkomst en de daarbij behorende werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren.
  4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde.
  5. Opdrachtnemer kan de overeenkomst in fasen uitvoeren en het reeds uitgevoerde deel gedeelte daarbij afzonderlijk factureren.
  6. Wanneer opdrachtnemer en de klant overeen zijn gekomen dat er een aanbetaling dient plaats te vinden dan kan opdrachtnemer de uitvoering van de werkzaamheden, overeenkomst, opdracht of bestelling opschorten totdat opdrachtnemer de aanbetaling daadwerkelijk ontvangen heeft.
  7. Voert opdrachtnemer een overeenkomst/opdracht in verschillende fase uit, dan kan zij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de voorafgaande fase(n) heeft goedgekeurd.
  8. Bij de uitvoering van de overeenkomst/opdracht of bestelling neemt opdrachtnemer de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van werk.
 5. artikel 5: annulering en wijziging overeenkomst

  1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen onderling overleg tot aanpassing of aanvullingen van de overeenkomst overgaan.
  2. Wijzigingen, aanpassingen en/of annulering van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke overeenstemming van opdrachtnemer.
  3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst weigeren. opdrachtnemer heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke overeenkomst.
  4. Een overeenkomst en/of bestelling waarvoor maatwerk is vereist kan te nimmer worden geannuleerd.
  5. In geval van eenzijdige, niet door deze voorwaarden toegelaten, annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd ter zake van gemaakte kosten en winstverderving aan de zijde van opdrachtnemer.
  6. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die opdrachtnemer bij het tot stand komen van de overeenkomst en/of bestelling niet bekend waren, heeft opdrachtnemer te allen tijde het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering van de overeenkomst/bestelling mogelijk blijft.
  7. Indien de wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst het gevolgd is van omstandigheden die aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden, dan zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen.
 6. Artikel 6: ontbinding en opschorting van de overeenkomst

  1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
   • Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
   • Opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen;
   • Opdrachtgever de overeengekomen aanbetaling niet heeft voldaan.
  2. Indien opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn al haar vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Schort opdrachtnemer de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  3. In geval van liquidatie, van surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over haar vermogen beschikt, heeft opdrachtnemer de mogelijkheid om de overeenkomst dan wel bestelling te annuleren, zonder daarbij schadeplichtig te zijn.
 7. Artikel 7: intellectuele eigendom

  1. Tenzij anders overeengekomen behoudt opdrachtnemer de auteursrechten, alsmede overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar verstrekte gegevens. Deze stukken blijven eigendom van opdrachtnemer en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
 8. Artikel 8: garanties, onderzoek en reclames

  1. Opdrachtgever is verplicht het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken ter beschikking zijn gesteld en/of de betreffende werkzaamheden door opdrachtnemer zijn uitgevoerd. Daarbij dient onderzocht te worden of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde in overeenstemming is met de overeenkomst en/of bestelling voldoen aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Bij aanwezigheid van een gebrek dient de opdrachtgever opdrachtnemer terstond, doch binnen één week, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen.
  2. Indien de opdrachtgever niet binnen één week na de dag van de levering van de bestelling en/of opdracht opdrachtnemer schriftelijk wijst op de gebreken, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat van de bestelling en/of opdracht, in te stemmen en vervalt het klachtrecht, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden een langere termijn voortvloeit.
  3. Opdrachtnemer dient door opdrachtgever in staat te worden gesteld klachten te controleren.
  4. Wanneer partijen geen overeenkomst kunnen vinden over de klacht, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten daarvan komen voor rekening van de partij die door de deskundige in ongelijk wordt gesteld, tenzij partijen vooraf anders zijn overeengekomen.
  5. Een reclamatie schort de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever is dan ook verplicht het geleverde af te nemen en te betalen.
  6. Garanties van geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden worden alleen schriftelijk door opdrachtnemer verleend. Gegeven garanties strekken nooit verder, dan de garantie zoals deze door producent, importeur en/of leverancier wordt gegeven.
  7. Producten die op maat zijn gemaakt of samengesteld wordt te nimmer door opdrachtnemer teruggenomen, tenzij de het product gebrekkig of incompleet is en dit gebrek aantoonbaar aan nalatigheid of door een fout van Opdrachtnemer te wijten is. In dat geval zal opdrachtnemer zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuw product te leveren.
 9. Artikel 9: betaling en incassokosten

  1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. Opdrachtnemer kan haar facturen per post, e-mail of WhatsApp versturen.
  3. Opdrachtnemer kan een aanbetaling of betaling in termijnen verlangen. Bij de betaling van de aanbetaling of termijnbetaling dient de opdrachtgever de in lid 1 bedoelde betalingstermijn in acht te nemen.
  4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
  5. Indien opdrachtgever niet tijdig betaald is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht, nadat zij de opdrachtgever minimaal eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 119 en 199a boek 6 burgerlijk wetboek in rekening te brengen.
  6. Alle, in redelijkheid, gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitenrechtelijke incassering van de factuur komen voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever de incassokosten verschuldigd.
  7. Opdrachtnemer houdt zich bij de berekening van de incassokosten aan de wettelijke maximum aan incassokosten, met een minimum van €40,-.
  8. Over de verschuldigde incassokosten is opdrachtgever eveneens de wettelijke rente verschuldigd.
  9. De buitenrechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse wet staat geschreven.
 10. Artikel 10: overmacht

  1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. Van overmacht is sprake wanneer de (verdere) uitvoering van de desbetreffende overeenkomst verhinderd of in belangrijke mate bemoeilijkt of verzwaard wordt door een omstandigheid die buiten de macht van opdrachtnemer ligt. Als zo een omstandigheid geldt in ieder geval:
   • Oproer;
   • Oorlog of oorlogsgevaar;
   • Mobilisatie;
   • Bedrijfsbezetting;
   • Werkstaking, boycot, blokkade;
   • Natuurramp;
   • (kern)Explosie;
   • Ernstige brand;
   • Uitstroming van giftige of anderszins gevaarlijke stoffen of gassen;
   • Uitval van toevoer van energie;
   • Overheidsmaatregel (eventueel ook buitenlandse) zoals: een in – en uitvoerverbod, een levering- of productieverbod;
   • Tekortschieten door een leverancier/producent of andere hulppersonen door overmacht in de zin van dit lid.
  3. Onder overmacht verstaat opdrachtnemer, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van de buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen uit overeenkomst en/of bestelling na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden (zoals leveranciers) daaronder begrepen.
  4. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling opschorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel opdrachtnemer als opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.
  5. Indien opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling gedeeltelijk is nagekomen is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen separaat te factureren. Opdrachtgever dient deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst en/of bestelling.
 11. Artikel 11: aansprakelijkheid

  1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
  2. Opdrachtnemer is te nimmer aansprakelijk voor schade die opdrachtgever geleden heeft doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, materialen, maten, etc.
  3. Opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, bestelling en/of werkzaamheden, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden indien zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap voldoende door opdrachtnemer in acht genomen waren.
  4. Opdrachtnemer is te nimmer aansprakelijk indien opdrachtgever veranderingen heeft aangebracht in het geleverde of opdrachtgever de adviezen van opdrachtnemer niet heeft gevolgd.
  5. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, bestelling en/of werkzaamheden is beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de overeenkomst en/of bestelling, althans tot het gedeelte van de overeenkomst en/of bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  6. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
   • Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige presentatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
   • Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade;
   • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
  7. Opdrachtnemer is te nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen (maar niet beperkt):
   • Gevolgschade;
   • Gederfde winst;
   • Gemiste besparingen;
   • Schade door bedrijfs–, of andersoortige stagnatie.
  8. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 12. Artikel 12: toepasselijkheid recht en geschillen

  1. Op alle overeenkomsten, bestellingen, facturen en/of offertes tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.
  3. Kan het geschil niet onderling worden beslecht dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van hetzij de vestigingsplaats van opdrachtnemer, hetzij de woonplaats van de opdrachtgever.
  4. Partijen hebben de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator.